Bokslutskommuniké 2000

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 ¨ Nettoomsättningen ökade till 322,5 Mkr (303,7). ¨ Resultatet efter finansiella poster (inklusive jämförelsestörande poster på 0,7 Mkr) ökade till 60,0 Mkr (54,3). ¨ Utdelningen föreslås bli 3,0 kr / aktie (3,0). Därutöver föreslås en extrautdelning på 4,0 kr / aktie. ¨ Investeringarna uppgick till 21,2 Mkr (10,3). MARKNAD Efter ett starkt första halvår med god efterfrågan i de flesta av våra marknader blev det en avmattning i tredje kvartalet följt av en viss återhämtning under fjärde kvartalet. I Sverige ökade försäljningen under år 2000 med 13 %, medan utvecklingen i Danmark har varit fortsatt negativ avseende resultat och omsättning. Gjorda förändringar i den danska organisationen förväntas skapa förutsättningar för ett kraftfullt genomförande av våra strategier och därigenom ett positivare utfall. Omsättningen i Norge från återförsäljarna av Svedbergs produkter ökade med 50 % men har p.g.a. stora lager i början av året inte avspeglats i våra leveranser och fakturering under året. Våra framgångar i Ryssland förstärktes och försäljningen ökade med 61 %. VERKSAMHETEN Möbelsortimentet kompletterades med nya produkter i björk och körsbär och duschprogrammet har förstärkts. Katalogen 2001, vars upplaga ökades ytterligare och distribueras i sex språkversioner, inriktades mot mera inspiration och enklare vägledning för att underlätta konsumentens val. I slutet av året blev ett nytt utställningskoncept färdigt som lanseras hos återförsäljarna i början av år 2001. Under året har utbildning av återförsäljarnas säljpersonal fortsatt. Merparten av de svenska säljarna är därmed utbildade, och vi fokuserar nu på utbildning för säljare i övriga norden. OMSÄTTNING OCH RESULTAT KONCERNEN Nettoomsättningen ökade till 322,5 Mkr (303,7), en ökning på ca 6%. Under 2000 utgjorde Svedbergs export 38 % (42 %) av den totala omsättningen. Omsättningen i Sverige, Finland, Danmark och Norge under 2000 utgjorde 87 % (88 %) av den totala omsättningen. Rörelseresultatet efter finansnetto uppgick till 60,0 Mkr (54,3), vilket är en ökning med 10 %. Nettoresultatet för koncernen efter full skatt uppgick till 41,8 Mkr (38,2). Jämförelsestörande poster var återbäring SPP- medel 1,8 Mkr samt avsättning för miljösanering mark 1,1 Mkr avseende fastighet i det finska dotterbolaget. Avskrivningar för varumärken har påverkat resultatet med 2,9 Mkr (2,9). MODERBOLAGET Moderbolagets omsättning uppgick till 281,5 (263,4) Mkr och resultatet efter finansiella poster var 56,1 (51,5) Mkr. INVESTERINGAR KONCERNEN Årets bruttoinvesteringar i anläggningstillgångar uppgick totalt till 21,2 Mkr (10,3). Större investeringar under året är produktions- och lagerlokaler i Sverige samt lagerlokaler i Finland för totalt 12,2 Mkr. I Sverige har ny- och ersättningsinvesteringar i maskiner gjorts för 5,9 Mkr. MODERBOLAGET Investeringar under året uppgick till 16,3 (8,9) Mkr. PERSONAL Antalet medarbetare i koncernen per 2000-12-31 uppgick till 229 (212), varav 190 (174) i Sverige. LIKVIDITET OCH FINANSIELL STÄLLNING Koncernens finansiella ställning är mycket stark. Koncernens egna kapital uppgick per 2000-12-31 till 184,1(158,2) Mkr och soliditeten uppgick till 74,5 % (71,4 %). Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick per den 31 december till 50 (33) Mkr. FRAMTIDA UTVECKLING En fortsatt god efterfrågan för investeringar i inredning i Norden tillsammans med ökad byggproduktion skapar positiva möjligheter för Svedbergs att fortsätta utveckla våra marknadspositioner. Vi möter ett ökat intresse för våra produkter och affärskoncept från marknaden utanför Norden, vilket ger möjligheter till geografisk expansion. Förstärkta marknadsföringsinsatser skall ge tydligare positionering av vårt erbjudande och resultera i en positiv utveckling av försäljningen och en uthållig lönsamhet. UTDELNING Styrelsen föreslår att till aktieägarna utdelas 3,0 kr / aktie (3,0) för räkenskapsåret 2000. Därutöver föreslås en extrautdelning på 4,0 kr / aktie. BOLAGSSTÄMMA OCH INFORMATION Årsredovisningen för 2000 kommer att distribueras i mitten av mars och finns då också tillgänglig på huvudkontoret i Dalstorp. Ordinarie bolagsstämma kommer att hållas torsdagen den 26 april 2001, kl 17.00 i Dalstorp. Avstämningsdag för bolagsstämma och aktiebok är 12 april 2001. Svedbergs planerar att sända ut information enligt följande plan · årsredovisning och stämmohandlingar i mitten av mars · kvartalsrapporter april, augusti och oktober Dalstorp den 22 februari 2001 Svedbergs i Dalstorp AB Lars Svensson Verkställande direktör Denna kommuniké har ej granskats av bolagets revisorer. Frågor med anledning av denna rapport besvaras av Lars Svensson tel. 0321- 53 30 00 alt. lars.svensson@svedbergs.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/22/20010222BIT01380/bit0002.doc Hela Boklsutskommunikén http://www.bit.se/bitonline/2001/02/22/20010222BIT01380/bit0002.pdf Hela Boklsutskommunikén