Delårsrapport 2022, januari – september

Tredje kvartalet

 •     Nettoomsättningen uppgick till 435,0 Mkr (167,2), en ökning med 160 procent varav 6 procent organisk tillväxt
 •     EBITA-resultatet uppgick till 58,9 Mkr (24,8), motsvarande en marginal på 13,5 procent (14,8)
 •     EBIT-resultatet uppgick 52,5 Mkr (24,3), motsvarande en marginal på 12,1 procent (14,5)
 •     Jämförelsestörande poster uppgick till -1,3 Mkr (0,6)
 •     Resultat före skatt uppgick till 49,9 Mkr (24,0)
 •     Resultat per aktie uppgick till 1,14 (0,89)
 •     Fritt kassaflöde uppgick till 26,8 Mkr (28,7)

Första nio månaderna

 •     Nettoomsättningen uppgick till 1 394,5 Mkr (588,1), en ökning med 137 procent varav 8 procent organisk tillväxt
 •     EBITA-resultatet uppgick till 196,9 Mkr (86,6), motsvarande en marginal på 14,1 procent (14,7)
 •     EBIT-resultatet uppgick till 179,1 Mkr (81,5), motsvarande en marginal på 12,8 procent (13,9)
 •     Jämförelsestörande poster uppgick till -2,6 Mkr (-1,8)
 •     Resultat före skatt uppgick till 159,7 Mkr (81,0)
 •     Resultat per aktie uppgick till 3,68 kr (3,00)
 •     Fritt kassaflöde uppgick till 97,3 Mkr (60,7)


Väsentliga händelser under kvartalet

 •     Koncernen har investerat 6 Mkr i solceller på Roper Rhodes lager i Portbury UK. Dotterbolaget blir därmed självförsörjande på energi.

 

VD-kommentar

Vi fortsätter resan med att utveckla Svedbergs från ett ledande badrumsföretag i Sverige till en ledande badrumskoncern i norra Europa. Vi har fokus på att å ena sidan utveckla alla enheter för stärkt konkurrenskraft, både på egna meriter och tillsammans under mottot “samarbete utan sammanblandning”, samtidigt som vi å andra sidan letar efter lämpliga tilläggsförvärv, naturligtvis hela tiden med beaktande av marknadssituationen och bolagets finansiella ställning. Vårt senaste förvärv Roper Rhodes utvecklas bra och levererar ett starkt resultat väl i linje med våra förväntningar. Som vi kommunicerade vid förvärvstillfället 1 december förra året har vi mer än fördubblat vår verksamhet genom samgåendet.

Står starka

Vi har levererat ett tredje kvartal som visar att vi står starka. Jag är mycket stolt över allas insatser!

Både omsättning och EBITA-resultatet har mer än fördubblats. Omsättningen ökade med 160 procent till 435 MSEK samtidigt som EBITA-resultatet steg med 138 procent till 58,9 MSEK. Den organiska tillväxten (exklusive förvärv och valuta) uppgick till 6 procent. EBITA-marginalen minskade något till 13,5 procent vilket främst förklaras av valutaeffekter samt ökade materialpriser. Inflationen har utmanat oss och vi har successivt behövt öka priserna på våra produkter. Inneliggande order på framför allt projektsidan försenar till viss del effekten. Men tack vare gott samarbete med kunderna har samtliga varumärkesbolag fått accept.

Under kvartalet känner vi samtidigt att marknadsbilden successivt utmanar. Organiskt växer Svedbergs genom projekt, där verksamheten också har en stark positionering. Strukturellt adderar sedan Roper Rhodes. Vi följer omvärldssituationen noggrant och alla bo lag har förberett att kunna bromsa kostnaderna och vidta åtgärder för att fortsatt stå stark.

Fortsatt starkt fokus på utveckling

Tillgängligheten av komponenter är nu mer normal igen. Leveransförmågan har varit och är alltid prioriterad. Vi vill vara en trygg leverantör till våra kunder. Dessutom vill vi tillsamman med våra samarbetsparters fortsatt utveckla erbjudandet. Här är design och produktutveckling drivande faktorer.

I Norge genomförde Macro Design ett framgångsrikt sortimentsbyte av duschkabiner i kvartalet, vilket har mottagits väl av kunderna. Svedbergs installerade den första delen av den nya träbearbetningslinan vid produktionsanläggningen i Dalstorp. Genom den ökar både kapaciteten och kapabiliteten, vilket ger nya produktutvecklingsmöjligheter framåt. Den fullskaliga linjen förväntas tas i full drift sommaren 2023 och är en central investering i vår tillväxtresa och framtidssäkrar produktionen i Dalstorp. Vi kommer fortsatt att prioritera investeringar i produktinnovation och kundrelationer, samtliga varumärkesbolag planerar och förbereder nu de kommande produktlanseringarna till 2023.

Viktiga steg i vårt hållbarhetsarbete

Hållbarhet är och har alltid varit en naturlig del i Svedbergskoncerns verksamhet och vi fortsätter det arbetet bland annat genom att vi under kvartalet påbörjade Roper Rhodes installationen av solcellspaneler på logistikcentrets stora tak i Bristol. Solcellspanelerna gör dotterbolaget självförsörjande på grön energi vilket är en viktig del i vårt hållbarhetsarbete. Vidare fortsatte arbetet med att kartlägga rapporteringen enligt den globala rapporteringsstandarden Greenhouse Gas Protocol (GHG). Under 2021 färdigställde vi GHG-rapportering enligt scope 1 och 2 och vår ambition under 2022 är att inkludera scope 3. Rapporteringen utgör ett viktigt styrmedel i vårt arbete med reduceringsplaner för att minska våra utsläpp av växthusgaser.

Framtidsutsikter

Omvärldsläget är fortsatt osäkert med höga inflationsnivåer, stigande räntor, ökade elpriser och det fortgående fruktansvärda kriget i Ukraina. Vi följer utvecklingen mycket noga och vi förbereder oss framåtlutande med stor lyhördhet och god kostnadskontroll.

Den nya makroekonomiska terrängen har stärkt vårt fokus att leverera på vår strategi där kundfokus och produktinnovation står i centrum för att skapa lönsam och hållbar tillväxt. Genom kontinuerlig utveckling och förfining av existerande produktsortiment, nära samarbeten genom hela värdekedjan och proaktiva försäljningsinsatser står vi väl positionerade inför framtiden. Med framgångsrika förvärv i ryggen söker vi även ytterligare tillväxtmöjligheter framgent, naturligtvis med beaktande av marknadssituationen och bolagets finansiella ställning.

Per-Arne Andersson
CEO

För mer information, kontakta:

Per-Arne Andersson, CEO, +46(0)706 38 50 12

Mats Lundmark, CFO, +46 (0)70677 05 83

Information är sådan som Svedbergs i Dalstorp AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 oktober 2022 kl. 08.30.

Svedbergs startades 1920 och koncernen bedriver verksamhet i Norden och Storbritannien. Koncernens bolag utvecklar, designar och säljer badrumsmöbler och närliggande produkter. Under devisen samarbete utan sammanblandning utvecklar kontinuerligt koncernens bolag sina produktsortiment för hela badrummet. Genom ett nära samarbete med partners tillgodoses konsumentens köplust att inreda sitt badrum. Koncernen bedriver sin verksamhet under varumärkena Svedbergs, Macro Design, Cassøe, Roper Rhodes, Tavistock och R2. Moderbolaget Svedbergs i Dalstorp AB bedriver sin verksamhet i Dalstorp utanför Ulricehamn. Dotterbolaget Macro Design i Laholm, dotterbolaget Cassøe A/S i Herning Danmark och dotterbolaget Roper Rhodes, inkl. Tavistock och R2, i Bath Storbritannien.