Delårsrapport januari – september 2001

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen Omsättning/Marknad Omsättningen uppgick till 246,9 Mkr (236,4), en ökning med 4,4 %. För tredje kvartalet ökade omsättningen med 2,7%. Försäljningen i Sverige var oförändrad. De nya säljpunkterna i England och Tyskland startade under kvartalet. Det tar dock tid innan utfallet från dessa får påverkan på försäljningen. Våra marknadsaktiviteter, både på hemma marknaden och export, har intensifierats under tredje kvartalet. Under året har exporten ökat med 8,2% till 101,5 Mkr (93,8), vilket motsvarar en andel på 41,4% (39,7). Produktområdet badrumsmöbler omsatte 139,8 Mkr (136,4), och VVS 107,1 Mkr (100,0). Omsättning per kvartal [REMOVED GRAPHICS] Resultat Koncernresultatet efter finansiella poster uppgick till 35,1 Mkr (44,5). Exklusive jämförelsestörande poster (SPP) 1,7 Mkr år 2000 minskade resultatet med 7,7 Mkr eller 17,3 %. Tredje kvartalets resultat har påverkats negativt av exportsatsningarna på Tyskland och England, samt intensifierade marknadsföringsinsatser. På grund av ingångna långa terminskontrakt avseende valutor har resultatet ej påverkats positivt av en starkare exportförsäljning. Ändrad redovisningsprincip Fr.o.m. 2001 tillämpar Svedbergs Redovisningsrådets rekommendation nr 9 (RR9) om inkomstskatter. Även jämförelsetalen för år 2000 har justerats härför. I övrigt tillämpas samma redovisningsprinciper som i den senaste årsredovisningen. Likviditet Koncernens likvida medel vid periodens utgång uppgick till 21,4 Mkr (35,9). Investeringar Koncernens investeringar uppgick till 12,7 Mkr (16,3), i huvudsak bestående av effektivitetshöjande produktionsutrustning. Avskrivningar Avskrivningar belastar periodens resultatet med 9,9 Mkr (9,6). För helår 2000 belastar avskrivningar resultatet med 13,5 Mkr. Personal Vid periodens utgång uppgick medelantalet anställda i koncernen till 224 (218), varav i Sverige 173 (169). Moderbolaget Moderbolagets omsättning uppgick under perioden till 210,8 Mkr (205,4) varav 41,6 Mkr (43,9) avser fakturering till dotterbolag. Rapporttillfällen Bokslutskommuniké för 2001 lämnas den 22 februari 2002. Prognos Styrelsens tidigare bedömning kvarstår att Svedbergs långsiktigt kommer att generera en stabil tillväxt, både på export och hemmamarknaden, samt att resultatet för helåret kommer att uppgå till ca 50 Mkr. Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. För ytterligare information och frågor, kontakta: VD Lars Svensson, telefon 0321-53 30 00 Dalstorp den 17 oktober 2001 Lars Svensson VD ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/17/20011017BIT00860/bit0002.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/17/20011017BIT00860/bit0002.pdf Hela rapporten