Delårsrapport januari – september 2005

– Omsättningen för perioden uppgick till 304,6 Mkr (288,4)
– Resultatet efter finansiella poster blev 62,9 Mkr (55,1)
– Resultat efter skatt uppgick till 45,3 Mkr (39,7)
– Resultat efter skatt per aktie uppgick till 8,55 kr (7,49)

Omsättning och marknad Omsättningen ökade med 6% till 304,6 Mkr. Den blygsamma ökningen i Finland på 2% beror på att vi i Finland avslutat agenturerna för FM-Mattson och Tylö. Under tredje kvartalet ökade vår fakturering i Finland med 14%. Nedgången i omsättning utanför Norden, beror i England på byte av distributionskanaler från egna butiker till återförsäljare. I Ryssland har vi svårigheter att finna lämpliga distributionskanaler. Resultat Resultatet efter finansiella poster blev 62,9 Mkr en ökning med 14%. Vår fortsatta satsning på produktutveckling för att ytterligare stärka konceptet "Hela badrummet" bär nu frukt och bidrar till våra ökade marginaler. Finansiell ställning Koncernen har en finansiellt stark ställning. Koncernens egna kapital uppgick per 2005-09-30 till 231,3 Mkr (222,3). Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 28,5 Mkr (80,3), kortfristiga placeringar 20,2 Mkr (0,0). Soliditeten uppgår till 70,8% (73,9). Investeringar Koncernens investeringar i perioden uppgick totalt till 27,8 Mkr (16,6). Huvuddelen avser produktionsanläggningen i Estland som nu är under intrimning. Avskrivningar Periodens avskrivningar belastar resultatet med 8,3 Mkr (8,4). För helåret 2004 var avskrivningarna 11,5 Mkr. Moderbolaget Moderbolagets omsättning uppgick till 286,0 Mkr (265,4) varav 36,3 Mkr (35,1) avser fakturering till dotterbolag. Resultatet efter finansiella poster blev 62,5 Mkr (57,3). Likvida medel uppgick till 23,9 Mkr (78,1), kortfristiga placeringar 20,2 Mkr (0,0). Investeringar i moderbolaget uppgick till 8,0 Mkr (3,0). Övergång till IFRS Från och med 1 januari 2005 tillämpar Svedbergs IFRS (International Financial Reporting Standards) i koncernredovisningen. Jämförelsesiffrorna för 2004 har omräknats i enlighet med IFRS 1 - Första gången International Financial Reporting Standards tillämpas. Skillnaderna mellan IFRS och tidigare redovisningsprinciper framgår nedan under rubriken "Redovisningsprinciper". Rapporttillfällen Bokslutskommunikén för 2005 kommer att lämnas den 20 februari 2006. Denna bokslutskommuniké har ej varit föremål för revisorernas granskning. Dalstorp den 24 oktober 2005 Jörgen Ekdahl Verkställande direktör