Delårsrapport januari – september 2010

Koncernen

januari – september

-Nettoomsättning 321,2 Mkr (349,8)

-Resultat före skatt 46,6 Mkr (54,7)

-Resultat efter skatt 34,5 Mkr (40,8)

-Resultat per aktie 1,63 kr (1,92)

juli – september

-Nettoomsättning 88,4 Mkr (96,8)

-Resultat före skatt 7,9 Mkr (13,7)

-Resultat efter skatt 5,9 Mkr (10,3)

-Resultat per aktie 0,28 kr (0,49)

Nettoomsättningen och resultat

Nettoomsättningen för årets första 9 månader uppgick till 321,2 Mkr, en minskning med 8% jämfört med föregående år. Resultatet före skatt blev 46,6 Mkr mot 54,7 Mkr föregående år.

Konsumentförsäljningen i Sverige minskade under kvartal 3 medan försäljningen på objektmarknaden ökade, dock från en låg nivå. I Finland har den tidigare nedgången brutits och försäljningen ökade under kvartal 3. Vår försäljning på den norska marknaden var under kvartalet mycket svag. För kvartalet som helhet blev omsättningstappet 8,4 MSEK.

Kvartal 3, som normalt är bolaget svagaste kvartal, präglades av en mycket svag inledning vilket påverkade kvartalets nettoomsättning och resultat. Kronförstärkningen har dessutom påverkat kvartalet negativt med 1,9 MSEK i nettoomsättning och med 2,9 MSEK i orealiserade valutakursförluster på valutaderivat och på kundfordringar.

I slutet av kvartalet lanserades en uppgraderad version av möbelserien Bianca som skall stärka vår position i de lägre prissegmenten. Lanseringen har fått ett positivt mottagande.

Rörelsemarginalen för perioden januari – september uppgick till 14,6% (15,6).