Kallelse till årsstämma 2011 för Svedbergs i Dalstorp AB (publ)

Aktieägarna i Svedbergs i Dalstorp AB (publ), organisationsnummer 556052-4984, kallas härmed till årsstämma 28 april 2011, kl 17, på bolagets huvudkontor i Dalstorp.

Kallelsen finns i sin helhet bifogad i detta pressmeddelande.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman skall

• dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 20 april, 2011,

• dels senast 26 april, 2011 klockan 12.00 anmäla sig på info@svedbergs.se eller per post till Svedbergs, Verkstadsvägen 1, 514 63 Dalstorp eller per telefon 0321-53 30 00. 

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 20 april 2011 genom förvaltarens omsorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i aktieboken för att få utöva sin rösträtt vid årsstämman.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmaktsformulär finns på Svedbergs hemsida. Biträde åt aktieägare får medföras om aktieägaren anmäler vederbörande i samband med anmälan till stämman.

Var vänlig och ange i anmälan:

  • namn
  • person- eller organisationsnummer
  • adress
  • telefonnummer
  • antal aktier och
  • eventuellt namn på biträde