KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA FÖR ÅR 2007 I SVEDBERGS I DALSTORP AB (PUBL)

Aktieägarna i Svedbergs i Dalstorp AB (publ), organisationsnummer
556052-4984, kallas härmed till årstämma måndagen den 23 april 2007,
Kl 17.00, på bolagets huvudkontor i Dalstorp.
Guidad visning av fabriken klockan 15.30.

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman skall

dels vara införda i den av Värdepapperscentralen AB (VPC) förda aktieboken senast den 17 april 2007,
dels senast den 20 april 2007 klockan 12.00 anmäla sig till bolaget under adress Svedbergs i Dalstorp AB, Verkstadsvägen 1, 514 63 Dalstorp, eller per e-post till info@svedbergs.se, eller per telefon 0321-53 30 00