Kallelse till årsstämma för Svedbergs i Dalstorp AB (publ.)

Aktieägarna i Svedbergs i Dalstorp AB (publ.), organisationsnummer 556052-4984, kallas härmed till årsstämma 24 april 2013, kl 17, på bolagets huvudkontor i Dalstorp.

Innan stämman, från klockan 15, kommer det att finnas möjlighet att gå på en rundvandring i fabriken och/eller få en genomgång av produktsortimentet.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman skall dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 18 april 2013. Dels senast 19 april 2013 klockan 12, anmäla sig på info@svedbergs.se eller per post till Svedbergs, Verkstadsvägen 1, 514 63 Dalstorp alternativt per telefon 0321-53 30 00.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 18 april 2013, genom förvaltarens omsorg, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i aktieboken för att få utöva sin rösträtt vid årsstämman.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmaktsformulär finns på Svedbergs hemsida. Biträde åt aktieägare får medföras om aktieägaren anmäler vederbörande i samband med anmälan till stämman.

Var vänlig och ange i anmälan:

  • namn
  • person- eller organisationsnummer
  • adress
  • telefonnummer
  • antal aktier
  • eventuellt namn på biträde

Dalstorp i mars 2013

Styrelsen