Kallelse till årsstämma för Svedbergs i Dalstorp AB (publ.)

Aktieägarna i Svedbergs i Dalstorp AB (publ.) organisationsnummer 556052–4984, kallas härmed till årsstämma 29 april 2022 klockan 13.00 på bolagets huvudkontor, Verkstadsvägen 1 i Dalstorp.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman skall dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken per den 21 april 2022, dels senast den 25 april 2022, helst före klockan 12.00, anmäla sig på arsstamma@svedbergs.se eller per post till Svedbergs, Verkstadsvägen 1, 514 63 Dalstorp alternativt per telefon 0321-53 30 00.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 21 april 2022, genom förvaltarens omsorg, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i aktieboken för att få utöva sin rösträtt vid årsstämman. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast den 25 april 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig samt daterad och undertecknad fullmakt för ombudet. Fullmakten skall i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmaktsformulär finns på Svedbergs hemsida, www.svedbergsgroup.se. Biträde åt aktieägare får medföras om aktieägaren anmäler vederbörande i samband med anmälan till stämman.

Var vänlig och ange följande i anmälan:

Namn, person- eller organisationsnummer, adress, e-post, telefonnummer, antal aktier samt eventuellt namn på biträde

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängden.

4. Godkännande av dagordning.

5. Val av två justerare.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Verkställande direktörens anförande.

8. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse, koncernredovisning, koncernrevisionsberättelse och revisorsyttrade avseende tillämpningen av gällande riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare.

9. Beslut om:

(a) Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
    koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

(b) Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda   
    balansräkningen.

(c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

10. Fastställande av antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer.

11. Fastställande av arvoden för styrelseledamöter och revisorer.

12. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och eventuella suppleanter, samt val av
       revisorer och eventuella revisorssuppleanter.

13. Beslut om godkännande av ersättningsrapport.

14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra riktade nyemissioner.

15. Beslut om ändring av bolagsordningen avseende redaktionella ändringar:

16. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut:
 

Punkten 2 – Val av ordförande på årsstämman:

Valberedningen, som består av Anders Wassberg, Johan Wester, Fredrik Ahlin och Bengt Belfrage, föreslår Anders Wassberg till årsstämmans ordförande.

Punkten 8 b

Styrelsen föreslår att till förfogande stående fritt eget kapital om sammanlagt 86 622 818 kronor, innefattande årets resultat om 49 691 101 kronor, överförs i ny räkning. Således föreslås att ingen vinstutdelning lämnas för räkenskapsåret 2021.

Punkterna 10–12

Valberedningen föreslår följande:

  • Att arvode till ordföranden utgår med 470 000 kronor (450 000) och till var och en av övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget utgår arvode med 235 000 kronor (225 000).
  • Arvode till medlemmar av revisionsutskottet utgår med 60 000 kronor (50 000) till utskottets ordförande och med 30 000 kronor (25 000) till övriga medlemmar av utskottet. Till medlemmar av ersättningsutskottet utgår ett arvode med 50000 kronor (40000).
  • Att arvode till bolagets revisorer skall utgå enligt godkänd räkning.
  • Att antalet styrelseledamöter skall vara sex utan suppleanter.
  • Att till ledamöter omvälja Anders Wassberg, Jan Svensson och Ingrid Osmundsen, Susanne Lithander, Kristoffer Väliharju samt Joachim Frykberg.
  • Att till ordförande omvälja Anders Wassberg.
  • Att, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omvälja revisionsbolaget Deloitte AB, med uppgiven huvudansvarig revisor Maria Ekelund, och att inga revisorssuppleanter utses.

Uppgifter om till omval föreslagna styrelseledamöter finns på svedbergsgroup.se

Punkten 13 – Godkännande av ersättningsrapport

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om godkännande av styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

Punkt 14 – Beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om nyemission

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av högst 3 523 375 B-aktier, motsvarande en ökning av bolagets aktiekapital med högst 10 procent av aktiekapitalet eller 4 415 970 kronor.

Förslaget innebär att styrelsen bemyndigas att besluta om nyemission mot kontant betalning eller med bestämmelse om apport eller genom kvittning samt med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsen ska äga rätt att fastställa övriga villkor för emissionen, inklusive emissionskurs, som dock vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska baseras på marknadsmässiga villkor. Syftet med bemyndigandet är att ge bolaget flexibilitet ifråga om långsiktig finansiering av förvärv av andra företag, delar av företag eller andra tillgångar som styrelsen bedömer vara av värde för bolagets verksamhet samt härvid även möjliggöra betalning med egna aktier. Fullt utnyttjande av bemyndigandet motsvarar en utspädning om knappt tio procent av aktiekapitalet och rösterna.

För beslut enligt styrelsens förslag erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

Punkt 15 – Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om följande ändringar av bolagsordningen.

Redaktionella ändringar

Föreslås ändringar i bolagsordningen som föranleds av tidigare lagändringar samt några mindre redaktionella ändringar, varefter punkterna 7 och 11 i bolagsordningen erhåller följande lydelser

7. Kallelse (2 stycket)

För att delta i bolagsstämman ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman före kl. 12.00. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

11. Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Stämmans beslut om ändring av bolagsordningen förutsätter att det biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

Övrigt

Handlingar som enligt aktiebolagslagen ska finnas tillgängliga för aktieägarna före årsstämman kommer senast 8 april 2022 att finnas tillgängliga på bolagets huvudkontor i Dalstorp och på bolagets hemsida, www.svedbergsgroup.se. Handlingar kommer att sändas till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.
 

Aktieägare har rätt till vissa upplysningar på årsstämman: Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolagets ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Totalt antal aktier uppgår till 35 323 758 B-aktier vid kallelsens utskick. Samtliga aktier har lika rätt till andel i bolagets tillgångar och resultat.

För information om behandling av personuppgifter, se

https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Dalstorp i mars 2022

Styrelsen

Om Svedbergs

Svedbergs startades 1920 och koncernen bedriver verksamhet i Norden och Storbritannien. Koncernens bolag utvecklar, designar och försäljer badrumsmöbler och närliggande produkter. Under devisen samarbete utan sammanblandning utvecklar kontinuerligt koncernens bolag sina produktsortiment för hela badrummet. Genom ett nära samarbete med partners tillgodoses konsumentens köplust att inreda sitt badrum. Koncernen bedriver sin verksamhet under varumärkena Svedbergs, Macro Design, Cassøe och Roper Rhodes. Moderbolaget Svedbergs i Dalstorp AB bedriver sin verksamhet i Dalstorp utanför Ulricehamn. Dotterbolaget Macro Design i Laholm, dotterbolaget Cassøe A/S i Herning Danmark, dotterbolaget Roper Rhodes, inkl. Tavistock och R2, i Bath Storbritannien.