Kallelse till ordinarie bolagsstämma

Aktieägarna i Svedbergs i Dalstorp AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma
tisdagen den 26 april 2005 kl. 17.00 på bolagets huvudkontor i Dalstorp.
Guidad visning av fabrik kl. 15.30.

ANMÄLAN Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall - dels vara införd i den av Värdepapperscentralen AB (VPC) förda aktieboken senast den 15 april 2005; - dels anmäla sig till bolaget under adress Svedbergs i Dalstorp AB, Verkstadsvägen 1, 514 63 Dalstorp, eller per e-post på adress info@svedbergs.se, eller per telefon 0321-53 30 00, senast fredagen den 22 april 2005, kl. 12.00. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få deltaga i stämman och utöva sin rösträtt tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn två bankdagar före fredagen den 15 april 2005. Vid anmälan var vänlig ange - namn - person- / organisationsnummer - adress och telefonnummer - antal aktier i Svedbergs i Dalstorp AB Aktieägare som företrädes genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämman om aktieägaren anmäler vederbörande i samband med anmälan till bolagsstämman. ÄRENDEN Förslag till dagordning 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet. 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 5. Godkännande av dagordningen. 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. 7. a) Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning b) Dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c) Avstämningsdag för utdelning. d) Beslut angående ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör 8. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisorer. 9. Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer. 10. Val av styrelseledamöter och suppleanter. 11. Övriga frågor. 12. Stämmans avslutande. FÖRSLAG TILL UTDELNING M M (punkt 7 b & 7 c på dagordningen) Styrelsen föreslår en utdelning om 10 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 29 april 2005. Med denna avstämningsdag beräknas utdelning komma att utsändas av VPC den 4 maj 2005. FÖRSLAG TILL VAL AV STYRELSE SAMT BESLUT OM ARVODEN (punkterna 8 – 10 på dagordningen) En majoritet av aktieägare kommer på bolagsstämman föreslå - Antalet styrelseledamöter skall vara oförändrat 5, utan suppleanter. - Till styrelseledamöter för tiden till nästa ordinarie bolagstämma omväljs Oscar Junzell, Mats-Ola Palm, Åke Pettersson, Anna Svedberg Walker samt Sune Svedberg, med Oscar Junzell som ordförande i styrelsen. - Arvoden föreslås oförändrat utgå med 100.000 kr till ordförande samt 50.000 kr till var och en av övriga av bolagstämman valda ledamöter. AVSLUTANDE AV BOLAGSSTÄMMAN Årsredovisning och revisionsberättelse finns tillgängliga hos bolaget fr o m den 25 mars 2005. Dalstorp i mars 2005 SVEDBERGS I DALSTORP AB Styrelsen