Kommuniké Årsstämma Svedbergs i Dalstorp AB (publ.)

Årsstämma hölls den 24 april 2013 i Dalstorp och vid stämman var 52,6 procent av aktiekapitalet och 69,2 procent av rösterna representerade. Stämman beslutade att utdela 0,50 kr per aktie, totalt 10,6 Mkr. Avstämningsdag för utdelning beslutades till 29 april och utbetalning beräknas ske 3 maj 2013.

På årsstämman valdes Anders Ilstam som ny styrelseordförande. Till styrelseledamöter valdes Urban Jansson (omval), Sune Svedberg (omval), Anna Svedberg (omval) och Jan Svensson (nyval).

Till revisorer omvaldes Staffan Landén och Jan Lundgren.

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag avseende principer för ersättningar till ledande befattningshavare.

På det efterföljande konstituerande styrelsemötet utsågs Urban Jansson till vice ordförande.

Dalstorp den 24 april 2013

Styrelsen

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Svedbergs skall offentliggöra enligt lagen om

värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande 25 april 2013, kl. 08.55

Information beträffande denna kommuniké lämnas av Ordförande Anders Ilstam på 0706-307602.