Kommuniké från årsstämma i Svedbergs i Dalstorp AB (publ.)

Årsstämma hölls den 29 april 2022 i Dalstorp och vid stämman var 56,1 procent av aktiekapitalet och rösterna representerade.

Stämman godkände årsredovisning och beviljade ansvarsfrihet för styrelse och VD.

Stämman beslutade om en utdelning med 0 kronor för räkenskapsåret 2021.

På årsstämman omvaldes Anders Wassberg till styrelseordförande och till ordinarie styrelseledamöter omvaldes, förutom Anders Wassberg, Jan Svensson, Susanne Lithander, Kristoffer Väliharju, Joachim Frykberg och Ingrid Osmundsen.

Till revisorer återvaldes Deloitte AB.

Stämman godkände ersättningsrapport samt en beslutade att anta förslag avseende principer för ersättningar till ledande befattningshavare.

Stämman beslutade att ge styrelsen bemyndigande att genomföra riktade nyemissioner i förvärvssyfte, som maximalt uppgår till 10 procent av antalet aktier i bolaget.

Dalstorp den 29 april 2022
Styrelsen

Svedbergs startades 1920 och koncernen bedriver verksamhet i Norden och Storbritannien. Koncernens bolag utvecklar, designar och försäljer badrumsmöbler och närliggande produkter. Under devisen samarbete utan sammanblandning utvecklar kontinuerligt koncernens bolag sina produktsortiment för hela badrummet. Genom ett nära samarbete med partners tillgodoses konsumentens köplust att inreda sitt badrum. Koncernen bedriver sin verksamhet under varumärkena Svedbergs, Macro Design, Cassøe, Roper Rhodes, Tavistock och R2. Moderbolaget Svedbergs i Dalstorp AB bedriver sin verksamhet i Dalstorp utanför Ulricehamn. Dotterbolaget Macro Design i Laholm, dotterbolaget Cassøe A/S i Herning Danmark, dotterbolaget Roper Rhodes, inklusive Tavistock och R2, i Bath Storbritannien.