Svedbergs i Dalstorp AB (publ) tillträder, via ett helägt dotterbolag, rörelsen i Macro International Aktiebolag

Svedbergs i Dalstorp AB (publ), (”Svedbergs”), har idag den 1 december 2016, via ett av Svedbergs helägt dotterbolag, tillträtt rörelsen i Macro International Aktiebolag, (”Macro”). Information om Svedbergs förvärv av Macros rörelse har tidigare offentliggjorts i samband med avtalstecknande den 7 november 2016.

Köpeskillingen för Macro uppgår till 185 Mkr. 170 Mkr av köpeskillingen erlades i kontanta medel och resterande 15 Mkr erläggs 24 månader efter tillträdesdagen.  Finansiering av förvärvet har skett med banklån och med egna medel.

Macro, med säte i Laholm i Halland, är en av Skandinaviens ledande tillverkare av duschkabiner och duschväggar. I Macros sortimentet ingår även egendesignade badrumsmöbler, blandare och tillbehör. Under 2015 omsatte rörelsen 165 Mkr och rörelseresultatet uppgick till 14 Mkr. Efter förvärvet uppgår den nya koncernens omsättning till 612 Mkr och rörelseresultat uppgår till 69 Mkr baserat på en proforma resultaträkning för räkenskapsåret 2015. Genom Svedbergs förvärv av Macro skapas Nordens ledande företag inom badrumsmöbler och dusch. De båda premiumvarumärkena kompletterar varandra väl.

Beståendet av Svedbergs förvärv av rörelsen i Macro är beroende av att Stena Adactum AB, moderbolag till Ballingslöv International AB, förvärvar 5,5 miljoner B-aktier, motsvarande cirka 26 procent av röster och kapital i Svedbergs, av Sune Svedberg senast den 30 december 2016. Avtal härom tecknades den 9 november 2016 och som ett led i detta har styrelsen, på Sune Svedbergs begäran, beslutat att låta omvandla samtliga av Sune Svedbergs 1 272 000 A-aktier till B-aktier. När omvandlingen har registrerats vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB kommer antalet aktier och röster i Svedbergs att uppgå till 21 200 000, varav samtliga 21 200 000 aktier utgör B-aktier.

Frågor besvaras av:

Fredrik Björkman, VD och koncernchef i Svedbergs, +46 321 53 30 26       

Dalstorp den 1 december 2016

Styrelsen