Valberedning utsedd i Svedbergs i Dalstorp AB (publ.)

I enlighet med årsstämmans beslut har styrelsens ordförande utgått från bolagets ägarstruktur per 31 augusti och berett de tre största ägarna att delta i valberedningen.

Valberedningens uppgift är att till kommande årsstämma komma med förslag till styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer samt att komma med förslag till arvodering av de samma. Valberedningens förslag till årsstämman kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman.

I den valberedningen som utsetts ingår följande personer:

Sune Svedberg, företräder sig själv, Ordförande och sammankallande i valberedningen

Ricard Wennerklint, företräder IF Skadeförsäkring

Fabian Hielte, företräder Ernström Finans (ny ledamot)

Anders Ilstam, Styrelsens ordförande (ny ledamot)

För att kontakta valberedningen kontakta Sune Svedberg direkt, skicka brev till Svedbergs ställt till Sune eller maila på valberedningen@svedbergs.se

Dalstorp den 4 oktober 2013

Anders Ilstam

Ordförande

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Svedbergs skall offentliggöra enligt lagen om

värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande 4 oktober 2013, klockan 09.00

Information beträffande detta pressmeddelande lämnas av Ordförande Anders Ilstam på 0706-307602.