Beslut vid årsstämman i Svedbergs Group AB (publ)

Årsstämma hölls idag den 25 april 2024 i Halmstad och vid stämman var 64,6 procent av aktiekapitalet och rösterna representerade

Stämman fastställde resultat- och balansräkningen samt koncernens resultat- och balansräkning för 2023 samt beviljade ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Stämman beslutade om en utdelning med 1,00 kronor för räkenskapsåret 2023. Utdelningen kommer att ske vid två tillfällen med 0,50 kronor per aktie vid vardera tillfälle. Avstämningsdagar för rätt till utdelning fastställdes till den 2 maj 2024 och den 31 oktober 2024.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om omval av Anders Wassberg till styrelseordförande och till ordinarie styrelseledamöter omvaldes, förutom Anders Wassberg, Jan Svensson, Susanne Lithander, Kristoffer Väliharju, Joachim Frykberg och Ingrid Osmundsen.

Stämman beslutade att ersättning till styrelsen ska utgå med 500 000 kronor till styrelsens ordförande och 250 000 kronor till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. För arbete i utskott ska ersättning utgå med 90 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och 45 000 kronor till övriga ledamöter i revisionsutskottet samt totalt 50 000 kronor till ersättningsutskottet, motsvarande 25 000 kronor till respektive ledamot i utskottet.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Deloitte AB till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Stämman godkände ersättningsrapporten samt beslutade i enlighet med styrelsens förslag att anta principer för ersättningar till ledande befattningshavare.

Stämman beslutade att anta oförändrade principer för inrättande av valberedningen.