Bokslutskommuniké 2001

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2001 * Nettoomsättningen ökade till 340,3 Mkr (322,5). * Resultatet efter finansiella poster uppgick till 42,8 Mkr (58,7). * Valutafluktuationer har tillsammans med offensiva satsningar på delar av den utländska verksamheten påverkat resultatet negativt. * Utdelningen föreslås bli 3,00 kr / aktie. MARKNAD Året inleddes med en god efterfrågan under första kvartalet, följdes sedan av två kvartal med en avmattning. Konsumtionen av inredningsprodukter ökade fjärde kvartalet och efterfrågan blev god, framförallt i Sverige och Finland. I Sverige ökade försäljningen under år 2001 med 2,7%, och i Finland med 13,1%. Utvecklingen i Danmark har varit fortsatt negativ avseende både resultat och omsättning. VERKSAMHETEN Flera projekt med inriktning på en ökad effektivitet har påbörjats under året. En webbhandelsida ger våra återförsäljare en ökad servicegrad och effektivare orderhantering. Nytt terminal system för lagerhanteringen skall ge maximal säkerhet i utleveranser och medverka till en ökad effektivitet. Nya produkter inom samtliga produktgrupper lanseras med början i mars 2002. En genomgripande ombyggnad av utställningen i Dalstorp kommer att användas för utbildning av återförsäljare kring konsumentorienterad försäljning. OMSÄTTNING OCH RESULTAT Koncernen Nettoomsättningen ökade till 340,3 Mkr (322,5), en ökning på ca 5,5%. Under 2001 utgjorde Svedbergs export 40% (38) av den totala omsättningen. Omsättningen i Sverige, Finland, Danmark och Norge under 2001 utgjorde 87,1% (87,4%) av den totala omsättningen. Resultatet efter finansnetto uppgick till 42,8 Mkr (58,7). Nettoresultatet för koncernen efter skatt uppgick till 30,3 Mkr (41,8). Koncernen terminssäkrar 75% av sitt flöde i utländska valutor, vilket har påverkat årets resultat negativt. Avskrivningar har påverkat resultatet med 13,7 Mkr (13,3), varav 3,9 Mkr (3,9) avser avskrivningar på varumärken. Moderbolaget Moderbolagets omsättning uppgick till 290,3 Mkr (281,5) och resultatet efter finansiella poster var 39,0 Mkr (54,8). INVESTERINGAR Koncernen Årets bruttoinvesteringar i anläggningstillgångar uppgick totalt till 14,9 Mkr (21,2). Moderbolaget Investeringar under året uppgick till 14,9 Mkr (16,3). PERSONAL Antalet medarbetare i koncernen per 2001-12-31 uppgick till 224 (217), varav 182 (179) i Sverige. ÄNDRAD REDOVISNINGSPRINCIP Från och med år 2001 tillämpas Redovisningsrådets rekommendation om inkomstskatter (RR 9) och även jämförelsesiffror har justerats härför. I övrigt tillämpas samma redovisningsprinciper som i den senaste årsredovisningen. LIKVIDITET OCH FINANSIELL STÄLLNING Koncernens finansiella ställning är stark. Koncernens egna kapital uppgick per 2001-12-31 till 177,4 Mkr (184,2) och soliditeten uppgick till 70,7% (71,0) . Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick per den 31 december 2001 till 31,6 Mkr (50,0). FRAMTIDA UTVECKLING Svedbergs möjligheter att långsiktigt generera en stabil tillväxt och en uthållig lönsamhet både på export- och hemmamarknaden är fortsatt goda. Satsningar på marknadsföring samt produktutveckling skall förstärka våra marknadspositioner. Bedömningen är att efterfrågan av inredning i Norden tillsammans med ökad bostadsproduktion skapar positiva möjligheter för Svedbergs att expandera. Vår bedömning är att resultatet för år 2002 väsentligt kommer att överstiga resultatet för 2001. UTDELNING Styrelsen föreslår att till aktieägarna utdelas 3,00 kr / aktie (3,00 i ordinarie utdelning samt 4,00 i extra utdelning) för räkenskapsåret 2001. BOLAGSSTÄMMA OCH INFORMATION Årsredovisningen för 2001 kommer att distribueras i mitten av mars och finns då också tillgänglig på huvudkontoret i Dalstorp. Ordinarie bolagsstämma kommer att hållas torsdagen den 25 april 2002, kl 17.00 i Dalstorp. Avstämningsdag för bolagsstämma och aktiebok är 11 april 2002. Svedbergs planerar att sända ut information enligt följande plan årsredovisning och stämmohandlingar i mitten av mars delårsrapporter i april, augusti och oktober Dalstorp den 22 februari 2002 Svedbergs i Dalstorp AB Lars Svensson Verkställande direktör Denna kommuniké har ej granskats av bolagets revisorer. Frågor med anledning av denna rapport besvaras av Lars Svensson tel. 0321-53 30 00 e-mail. lars.svensson@svedbergs.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/02/22/20020222BIT00750/bit0001.doc Hela Bokslutskommunikén http://www.waymaker.net/bitonline/2002/02/22/20020222BIT00750/bit0001.pdf Hela Bokslutskommunikén