Delårsrapport januari – mars 2002 för koncernen

Delårsrapport januari - mars 2002 för koncernen Nettoomsättningen uppgick till 87,0 Mkr (86,2) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 9,1 Mkr (11,9) Marknad Första kvartalet präglades av en viss återhållsamhet hos konsumenterna i den svenska marknaden. Svedbergs försäljning i Sverige minskade med 4 % jämfört med samma period föregående år. Minskad omsättning i Sverige har kompenserats av ökad export försäljning. Ökade marknadsinsatser i England och Norge har lett till ökad omsättning men ännu inte bidraget fullt ut till förväntat rörelseresultat. Totalt uppgick nettoomsättningen till 87,0 Mkr (86,2). Exporten utanför Norden uppgick till 9,3 Mkr (9,3), vilket motsvarar en andel på 10,7 % (10,7). Försäljning av produktområdet badrumsmöbler omsatte 41,6 Mkr (44,8), och VVS-utrustning 45,4 Mkr (41,4). Resultat Koncernresultatet efter finansiella poster uppgick till 9,1 Mkr (11,9). Leveransstörningar av WC och tvättställ har påverkat resultatet negativt. Förstärkt kapacitet genom nya kontrakterade leverantörer beräknas ge effekt från maj 2002. Likviditet Koncernens likvida medel vid periodens utgång uppgick till 33,7 Mkr (46,6). Investeringar Koncernens investeringar uppgick till 2,0 Mkr (6,3). Avskrivningar Periodens avskrivningar belastar resultatet med 3,7 Mkr (3,2). För helår 2001 belastas resultatet med 13,7 Mkr. Personal Vid periodens utgång uppgick antalet anställda i koncernen till 217 (228), varav i Sverige 174 (180). Moderbolaget Moderbolagets omsättning uppgick under perioden till 75,9 Mkr (75,0) varav 16,6 Mkr (13,8) avser fakturering till dotterbolag. Resultat efter finansiella poster blev 10,0 Mkr (12,2) Redovisnings princip Bolaget följer redovisningsrådets rekommendation nr 20 om delårsrapporter (RR20). ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/25/20020425BIT01470/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/25/20020425BIT01470/wkr0002.pdf Hela rapporten