Kallelse till årsstämma för Svedbergs i Dalstorp AB

Aktieägarna i Svedbergs i Dalstorp AB (publ) organisationsnummer 556052–4984, kallas härmed till årsstämma 27 april 2023 klockan 13.00 på bolagets huvudkontor, Verkstadsvägen 1 i Dalstorp.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta vid årsstämman skall dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken per den 19 april 2023, dels senast den 21 april 2023, helst före klockan 12.00, anmäla sig på arsstamma@svedbergs.se eller per post till Svedbergs, Verkstadsvägen 1, 514 63 Dalstorp alternativt per telefon 0321-53 30 00-knappval 4 (fyra).

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 19 april 2023, genom förvaltarens omsorg, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i aktieboken för att få utöva sin rösträtt vid årsstämman. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast den 21 april 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig samt daterad och undertecknad fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år. Fullmaktsformulär finns på Svedbergs hemsida, www.svedbergsgroup.se. Biträde åt aktieägare får medföras om aktieägaren anmäler detta i samband med anmälan till stämman.

Var vänlig och ange följande i anmälan:
Namn, person- eller organisationsnummer, adress, e-post, telefonnummer, antal aktier samt eventuellt namn på biträde

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängden.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av två justerare.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Verkställande direktörens anförande.
8. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse, koncernredovisning, koncernrevisionsberättelse och revisorsyttrade avseende tillämpningen av gällande riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare.
9. Beslut om:
(a) Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
(b) Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen.
c) Avstämningsdag för eventuell utdelning.
(d) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Fastställande av antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer.
11. Fastställande av arvoden för styrelseledamöter och revisorer.
12. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och eventuella suppleanter, samt val av
revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
13. Beslut om godkännande av ersättningsrapport
14. Beslut om principer för ersättning till ledande befattningshavare
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra riktade nyemissioner.
16. Beslut om ändring av bolagsordningen
17. Beslut om principer för valberedning
18. Stämmans avslutande

Förslag till beslut:

Punkten 2 – Val av ordförande på årsstämman:
Valberedningen, som består av Anders Wassberg, Johan Wester, Fredrik Ahlin och Bengt Belfrage, föreslår Anders Wassberg till årsstämmans ordförande.

Punkten 9 b och 9c
Styrelsen föreslår en utdelning om 1,50 kronor per aktie som utdelas vid två tillfällen maj och november 2023 med 0,75 kronor aktier vid vartdera tillfället. Som avstämningsdag för utdelningen i maj föreslås 2 maj, 2023 samt för utdelningen i november 31 oktober 2023. Med dessa avstämningsdagar beräknas utdelningen utbetalas, genom Euroclear Sweden AB, 5 maj 2023 samt 3 november 2023.

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande:
Utdelning till aktieägare 1,50 kr per aktie*: 52 985 637
I ny räkning överföres: 554 551 317
Summa: 607 536 954

*Vid två tillfällen 2 * 0,75 kr

Punkterna 10–12
Valberedningen föreslår följande:

  • Att arvode till ordföranden utgår med 470 000 kronor (470 000) och till var och en av övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget utgår arvode med 235 000 kronor (235 000).
  • Arvode till medlemmar av revisionsutskottet utgår med 60 000 kronor (60 000) till utskottets ordförande och med 30 000 kronor (30 000) till övriga medlemmar av utskottet. Till medlemmar av ersättningsutskottet utgår ett arvode med 50000 kronor (50000).
  • Att arvode till bolagets revisorer skall utgå enligt godkänd räkning.
  • Att antalet styrelseledamöter skall vara sex utan suppleanter.
  • Att till ledamöter omvälja Anders Wassberg, Jan Svensson och Ingrid Osmundsen, Susanne Lithander, Kristoffer Väliharju samt Joachim Frykberg.
  • Att till ordförande omvälja Anders Wassberg.
  • Att, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omvälja revisionsbolaget Deloitte AB, med uppgiven huvudansvarig revisor Maria Ekelund, och att inga revisorssuppleanter utses.

Uppgifter om till omval föreslagna styrelseledamöter finns på svedbergsgroup.se

Punkten 13 – Godkännande av ersättningsrapport
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om godkännande av styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

Punkten 14 – Beslut om Principer för ersättningar till ledande befattningshavare
Styrelsen föreslår att stämman beslutar fastställa principer för ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare inom koncernen.
Styrelsens förslag innebär i korthet att befattningshavarnas fasta lön skall motsvara den aktuella befattningens ansvar och komplexitet samt befattningshavarens prestationer.
Utöver fast lön kan befattningshavarna erhålla rörlig lön baserad på koncernens resultatförbättring. Rörlig lön får maximalt uppgå till 50 procent av den fasta ersättningen och ej vara semester- eller pensionsgrundande. Befattningshavarnas pensioner skall vara premiebestämd och följa ITP-planen.
Styrelsens fullständiga förslag finns på bolagets hemsida senast 6 april.

Punkt 15 – Beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om nyemission
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av högst 3 532 376 B-aktier, motsvarande en ökning av bolagets aktiekapital med högst 10 procent av aktiekapitalet eller 4 415 470 kronor.

Förslaget innebär att styrelsen bemyndigas att besluta om nyemission mot kontant betalning eller med bestämmelse om apport eller genom kvittning samt med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsen ska äga rätt att fastställa övriga villkor för emissionen, inklusive emissionskurs, som dock vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska baseras på marknadsmässiga villkor. Syftet med bemyndigandet är att ge bolaget flexibilitet i fråga om långsiktig finansiering av förvärv av andra företag, delar av företag eller andra tillgångar som styrelsen bedömer vara av värde för bolagets verksamhet samt härvid även möjliggöra betalning med egna aktier. Fullt utnyttjande av bemyndigandet motsvarar en utspädning om knappt tio procent av aktiekapitalet och rösterna.

För beslut enligt styrelsens förslag erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

Punkt 16 – Beslut om ändring av bolagsordningen
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om följande ändringar av bolagsordningen.

1. Firma
Bolaget föreslås ändra namn från Svedbergs i Dalstorp AB till Svedbergs Group AB

2. Säte
Bolagets (Styrelsens) säte föreslås ändras från Tranemo kommun till Halmstad kommun.

Stämmans beslut om ändring av bolagsordningen förutsätter att det biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

Punkt 17 – Principer för valberedning
Styrelsen föreslår oförändrade principer för valberedningen.
Styrelsens fullständiga förslag finns på bolagets hemsida senast 6 april.

Övrigt
Handlingar som enligt aktiebolagslagen ska finnas tillgängliga för aktieägarna före årsstämman kommer senast 6 april 2023 att finnas tillgängliga på bolagets huvudkontor i Dalstorp och på bolagets hemsida, www.svedbergsgroup.se. Handlingar kommer att sändas till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Aktieägare har rätt till vissa upplysningar på årsstämman: Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolagets ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.
Totalt antal aktier uppgår till 35 323 758 B-aktier vid kallelsens utskick. Samtliga aktier har lika rätt till andel i bolagets tillgångar och resultat.

För information om behandling av personuppgifter, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Dalstorp i mars 2023

Styrelsen