Kallelse till extra bolagsstämma i Svedbergs Group AB (publ)

Aktieägarna i Svedbergs Group AB (publ), org.nr. 556052–4984, kallas härmed till extra bolagsstämma den 7 december 2023 klockan 10.00 på Hotel Tylösand, Tylöhusvägen 28 i Halmstad.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken per den 29 november 2023, dels senast den 1 december 2023 gärna före klockan 12.00, anmäla sig på arsstamma@svedbergs.se eller per post till Svedbergs Group AB, Box 840, 301 18 Halmstad alternativt per telefon 0321-53 30 00-knappval 4 (fyra).

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, förutom att anmäla sig till bolagsstämman, genom förvaltarens omsorg inregistrera aktierna i eget namn i så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 29 november 2023 för att få utöva sin rösträtt vid bolagsstämman. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast den 1 december 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Var vänlig och ange följande i anmälan:
Namn, person- eller organisationsnummer, adress, e-post, telefonnummer, antal aktier samt namn på eventuellt biträde. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling skickas till bolaget.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig och daterad fullmakt för ombudet undertecknad av aktieägaren. Fullmakten bör i god tid före bolagsstämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmaktsformulär tillhandhålls på begäran och finns även tillgängligt på bolagets hemsida, www.svedbergsgroup.se.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av justerare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om ändring av bolagsordningen
8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission


Förslag till beslut

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman
Styrelsen föreslår styrelsens ordförande Anders Wassberg till ordförande vid bolagsstämman.

Punkt 7 – Beslut om ändring av bolagsordningen
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagets bolagsordning i enlighet med nedan. Syftet med ändringarna är att anpassa gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
§ 4
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 25 000 000 kronor och högst 100 000 000 kronor.
§ 4
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 37 500 000 kronor och högst 150 000 000 kronor.
§ 5 st. 1
Antalet aktier skall lägst uppgå till 20 000 000 stycken och högst till 80 000 000 stycken.
§ 5 st. 1
Antalet aktier skall lägst uppgå till 30 000 000 stycken och högst till 120 000 000 stycken.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska bemyndigas att vidta sådana mindre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.
Ett beslut enligt förslaget förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 8 – Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden fram till bolagets årsstämma 2024, fatta beslut om nyemission av aktier av serie B med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Det totala antalet aktier som kan komma att emitteras ska uppgå till det antal aktier som motsvarar en emissionslikvid om högst cirka 400 000 000 kronor och ska rymmas inom aktiekapitalets gränser. Syftet med bemyndigandet är att delvis amortera kreditfaciliteter och samtidigt stärka kapitalstrukturen efter förvärvet av Thebalux Holding B.V. Övriga emissionsvillkor ska bestämmas av styrelsen.

Styrelsens befintliga bemyndigande att emittera högst 3 523 375 nya aktier av serie B och som beslutades vid årsstämman 2023 ska fortsatt vara tillämpligt. Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska bemyndigas att vidta sådana mindre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Övrigt
Styrelsens fullständiga förslag framgår ovan. Övriga ev. handlingar som ska hållas tillgängliga för aktieägare enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida www.svedbergsgroup.se senast tre veckor före stämman.

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår totalt antal aktier (B-aktier) och röster i bolaget till
35 323 758, varav innehav av egna aktier uppgår till 14 361 B-aktier, vilka inte berättigar till rösträtt så länge bolaget innehar aktierna.

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Halmstad i oktober 2023
Styrelsen för Svedbergs Group AB (publ)