Svedbergs offentliggör tilläggsprospekt avseende företrädesemissionen

PRESSMEDDELANDE – 22 MARS 2022 kl. 15:30

Svedbergs offentliggör tilläggsprospekt avseende företrädesemissionen

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA DOKUMENT UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ELLER EN UPPMANING ATT LÄMNA ETT ERBJUDANDE OM ATT KÖPA VÄRDEPAPPER I NÅGON JURISDIKTION.

Mot bakgrund av att Svedbergs i Dalstorp AB (publ):s (”Svedbergs”) största aktieägare Stena Adactum AB den 22 mars 2022 lämnade ett offentligt uppköpserbjudande avseende resterande aktier i bolaget i enlighet med lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (ett s.k. budpliktsbud) har bolaget upprättat ett tillägg till det prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i bolaget som offentliggjordes den 16 februari 2022.

Tilläggsprospektet, som idag den 22 mars 2022 har godkänts och registrerats av Finansinspektionen, utgör en del av, och ska läsas tillsammans med, prospektet. Prospektet och tilläggsprospektet finns tillgängligt på Svedbergs hemsida, www.svedbergsgroup.se/nyemission-2022/, samt via Nordeas hemsida för prospekt, www.nordea.se/prospekt.

Rådgivare

Nordea Bank Abp, filial i Sverige är finansiell rådgivare till Svedbergs i samband med företrädesemissionen. Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Svedbergs.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per-Arne Andersson, VD och Koncernchef
E-mail: per-arne.andersson@svedbergs.se
Tel: +46 70 638 50 12

Mats Lundmark, CFO
E-mail: mats.lundmark@svedbergs.se
Tel: +46 70 677 05 83

Om Svedbergs

Svedbergs startades 1920 och koncernen bedriver verksamhet i Norden och Storbritannien. Koncernens bolag utvecklar, designar och försäljer badrumsmöbler och närliggande produkter. Under devisen samarbete utan sammanblandning utvecklar kontinuerligt koncernens bolag sina produktsortiment för hela badrummet. Genom ett nära samarbete med partners tillgodoses konsumentens köplust att inreda sitt badrum. Koncernen bedriver sin verksamhet under varumärkena Svedbergs, Macro Design, Cassøe och Roper Rhodes. Moderbolaget Svedbergs i Dalstorp AB bedriver sin verksamhet i Dalstorp utanför Ulricehamn. Dotterbolaget Macro Design i Laholm, dotterbolaget Cassøe A/S i Herning Danmark, dotterbolaget Roper Rhodes, inkl. Tavistock och R2, i Bath Storbritannien.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Svedbergs i någon jurisdiktion. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Svedbergs har endast skett genom det prospekt som Svedbergs offentliggjort den 16 februari 2022 samt genom det tilläggsprospekt som Svedbergs offentliggjort den 22 mars 2022.

Detta pressmeddelande är inte avsett för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, distribueras eller spridas till Australien, Japan, Kanada, USA (innefattande dess territorier och besittningar, varje stat i USA samt District of Columbia) (”USA”) eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i pressmeddelandet får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Samtliga erbjudanden eller försäljningar av värdepapper i samband med en företrädesemission i Svedbergs kommer, med vissa undantag, att genomföras utanför USA med tillämpning av, och i enlighet med, Regulation S enligt Securities Act. Inget erbjudande till allmänheten kommer att lämnas i USA.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i EES kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129. Vad som ovan sägs om andra medlemsländer i EES än Sverige ska även gälla Storbritannien, där Prospektförordningen (EU) 2017/1129 utgör del av nationell rätt enligt European Union (Withdrawal) Act 2018.

I Storbritannien riktas detta pressmeddelande endast till “kvalificerade investerare” enligt definitionen i artikel 2(e) i Prospektförordningen (EU) 2017/1129, såsom den har implementerats i nationell rätt genom European Union (Withdrawal) Act 2018 och som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av “professionella investerare” i Artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (“Föreskriften”); eller (ii) enheter med hög nettoförmögenhet som faller inom Artikel 49(2)(a) till (d) i Föreskriften eller (iii) andra personer till vilka detta pressmeddelande annars lagligen får förmedlas (alla sådana personer benämns gemensamt “relevanta personer”). Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder på grundval av detta pressmeddelande och ska inte agera eller förlita sig på det. Nordea Bank Abp, filial i Sverige kommer inte att betrakta någon annan person (oavsett om den är mottagare av detta pressmeddelande eller inte) som klient i samband med företrädesemissionen och ansvarar inte gentemot någon annan än Svedbergs i att tillhandahålla det skydd som ges dess klienter eller för att ge råd i samband med företrädesemissionen eller någon annan transaktion, ärende eller arrangemang som hänvisas till i detta pressmeddelande.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Svedbergs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”tror”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.