Bokslutskommuniké januari – december 2008

Koncernen
-Omsättningen uppgick till 514,3 Mkr (526,6)
-Resultat före skatt uppgick till 98,3 Mkr (108,3)*
* Exklusive jämförelsestörande poster för avvecklad verksamhet i Estland
-Periodens resultat uppgick till 88,1 Mkr (42,7)
-Vinst per aktie 4,16 kr (2,01)

Omsättning och resultat
Svedbergs omsättning för helåret 2008 uppgick till 514 Mkr, en minskning med 2%. Koncernens resultat efter skatt uppgick till 88,1 Mkr jämfört med 42,7 Mkr föregående år.