Kallelse till årsstämma för Svedbergs i Dalstorp AB (publ)

Aktieägarna i Svedbergs i Dalstorp AB (publ), organisationsnummer 556052-4984, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 21 april 2009, kl 17.00, på bolagets huvudkontor i Dalstorp. Guidad visning av fabriken klockan 15.30

Anmälan
Aktieägare som önskar delta vid årsstämman skall
-dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken senast den 15 april 2009,
-dels senast den 17 april 2009 klockan 12.00 anmäla sig till bolaget under adress Svedbergs i Dalstorp AB, Verkstadsvägen 1, 514 63 Dalstorp, eller per e-post till info@svedbergs.se, eller per telefon 0321-53 30 00