Delårsrapport januari – mars 2005

– Omsättningen för perioden uppgick till 103,0 Mkr (102,9)
– Resultatet efter finansiella poster blev 19,0 Mkr (16,6)
– Resultat efter skatt uppgick till 13,8 Mkr (11,9)
– Resultat efter skatt per aktie uppgick till 2,60 kr (2,25)

Omsättning och resultat Omsättningen uppgick till 103,0 Mkr (102,9). Orderingången uppgick till 111 Mkr (103). Resultatet efter finansiella poster blev 19,0 Mkr (16,6). Finansiell ställning Koncernen har en finansiell stark ställning. Koncernens egna kapital uppgick per 2005-03-31 till 252,4 Mkr (215,7). Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 79,8 Mkr (75,3). Soliditeten uppgår till 73,4% (72,5). Investeringar Koncernens investeringar perioden uppgick totalt till 14,3 Mkr (0,5). Avskrivningar Periodens avskrivningar belastar resultatet med 2,6 Mkr (2,5). För helåret 2004 var avskrivningarna 11,5 Mkr. Övergång till IFRS Från och med 1 januari 2005 tillämpar Svedbergs IFRS (International financial reporting standards) i koncernredovisningen. Jämförelsesiffrorna för 2004 har omräknats t enlighet med IFRS 1 - Första gången International Financial Reporting Standards tillämpas. Skillnaderna mellan IFRS och tidigare redovisningsprinciper framgår nedan under rubriken "Redovisningsprinciper". Utsikter för 2005 Utsikterna för 2005 är fortsatt goda. Rapporttillfällen Delårsrapporter kommer att presenteras 15 augusti, 24 oktober. Bokslutskommunikén lämnas den 20 februari 2006. Dalstorp den 26 april 2005 Jörgen Ekdahl Verkställande direktör Denna boksluskommuniké har ej varit föremål för revisorernas granskning.