Delårsrapport januari – september 2013

Koncernen

juli-september

– Nettoomsättning 75,1 Mkr (86,6)

– Resultat före skatt 4,7 Mkr (3,6)

– Resultat efter skatt 4,0 Mkr (2,8)

– Resultat per aktie 0,19 kr (0,13)

januari-september

– Nettoomsättning 269,9 Mkr (297,9)

– Resultat före skatt 12,7* Mkr (22,8)

– Resultat efter skatt 10,3* Mkr (17,1)

– Resultat per aktie 0,48 kr (0,80)

* efter engångskostnad på 10,6 Mkr

Svag omsättningsutveckling men förbättrad lönsamhet och starkt kassaflöde

Nettoomsättning och resultat, januari – september

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 269,9 Mkr (297,9) och resultatet efter skatt uppgick till

10,3 Mkr (17,1). Periodens resultat är belastat med engångskostnader i kvartal 2 på totalt 10,6 Mkr.

Omsättningsminskningen beror huvudsakligen på lägre efterfrågan.

Resultat före skatt men efter engångskostnader uppgår för perioden till 12,7 Mkr (22,8).

Vinstmarginalen för årets första nio månader uppgick till 4,7 procent (7,7) och 8,6 procent exklusive

engångskostnader.