Kallelse till årsstämma för Svedbergs i Dalstorp AB (publ.)

Aktieägarna i Svedbergs i Dalstorp AB (publ.) organisationsnummer 556052-4984, kallas härmed till årsstämma 24 april 2018, kl. 15.00 på bolagets huvudkontor i Dalstorp.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman skall dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 18 april 2018. Dels senast 19 april 2018 klockan 12, anmäla sig på info@svedbergs.se eller per post till Svedbergs, Verkstadsvägen 1,
514 63 Dalstorp alternativt per telefon 0321-53 30 00.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 18 april 2018, genom förvaltarens omsorg, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i aktieboken för att få utöva sin rösträtt vid årsstämman.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmaktsformulär finns på Svedbergs hemsida. Biträde åt aktieägare får medföras om aktieägaren anmäler vederbörande i samband med anmälan till stämman.

Var vänlig och ange följande i anmälan:

Namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier samt eventuellt namn på biträde

Förslag till dagordning  

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängden.

3. Godkännande av dagordning.

4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Verkställande direktörens anförande.

7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse, koncernredovisning, koncernrevisionsberättelse och särskilt granskningsintyg avseende ersättningar och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare.

8. Beslut om:

a) Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
   koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

b) Dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda  
   balansräkningen.

c) Avstämningsdagar för utdelning.

d) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

9. Fastställande av antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer

10. Fastställande av arvoden för styrelseledamöter och revisorer.

11. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och eventuella suppleanter, samt val av
       revisorer och eventuella revisorssuppleanter.

12. Val av valberedning.

13. Beslut om principer för ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande
       befattningshavare.

14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra riktade nyemissioner i
       förvärvssyfte, som maximalt uppgår till 10 procent av antalet aktier i bolaget

15. Övriga frågor.

16. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut:  

Punkten 1 – Val av ordförande på årsstämman:  

Valberedningen, som består av Anders Wassberg, Johan Wester, Ricard Wennerklint och Bengt Belfrage, föreslår Anders Wassberg.

Punkterna 8 b och 8 c på dagordningen – Utdelning och avstämningsdag:  

Styrelsen föreslår en utdelning om 2,25 kronor per aktie som utdelas med 1,25 kr/aktie i maj 2018 och med 1,00 kr/aktie i november 2018. Som avstämningsdag för utdelningen i maj föreslås 26 april, 2018 och som avstämningsdag för utdelningen i november föreslås den 8 november 2018. Med dessa avstämningsdagar beräknas utdelningen utbetalas, genom Euroclear Sweden AB, 2 maj 2018 respektive den 15 november 2018.

Punkterna 9–11 på dagordningen – Val av styrelse och revisorer samt beslut om arvoden  

Valberedningen föreslår följande:

Totalt arvode till styrelsens inklusive ersättnings- och revisionsutskott utgår med
1 300 000 kr (1 500 000).

 •  Att arvode till ordföranden utgår med 400 000 kronor (400 000 kronor fg år) och till var och en av de ledamöter som inte är anställda i bolaget utgår arvode med
  200 000 kronor (200 000 kronor fg år).
 •  Arvode till ersättnings- respektive revisionsutskott utgår med totalt 100 000 kr (100 000 kronor fg år) 
 •  Att arvoden till bolagets revisorer skall utgå enligt godkänd räkning.
 •  Att antalet styrelseledamöter skall vara 5 (6), inklusive ordförande och utan suppleanter.
 •  Att välja revisionsbolaget Ernst & Young AB för en period av ett år, det vill säga till årsstämman 2019 och att inga revisorssuppleanter utses.
 •  att till ordförande omvälja Anders Wassberg.
 •  Att till ledamöter omvälja Anders Wassberg, Martin Svalstedt, Jan Svensson, Anette Frumerie och Ingrid Osmundsen. Anders Ilstam har avböjt omval.

Uppgifter om alla styrelseledamöter finns på www.svedbergs.se  

Punkten 12 – Val av valberedning – principer för hur valberedning skall inrättas  

En aktieägarmajoritet kommer på årsstämman att föreslå oförändrade principer för hur valberedningen skall inrättas.

Principerna för att inrätta valberedning finns att tillgå på bolagets hemsida.

Punkten 13 – Principer för ersättningar till ledande befattningshavare  

Styrelsen föreslår att stämman beslutar fastställa principer för ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare inom koncernen.

Styrelsens förslag innebär i korthet att befattningshavarnas fasta lön skall motsvara den aktuella befattningens ansvar och komplexitet samt befattningshavarens prestationer.

Utöver fast lön kan befattningshavarna erhålla rörlig lön baserad på koncernens resultatförbättring. Rörlig lön får maximalt uppgå till 50 procent av den fasta ersättningen och ej vara semester- eller pensionsgrundande. Befattningshavarnas pensioner skall vara premiebestämd och följa ITP-planen.

Styrelsens fullständiga förslag finns på bolagets hemsida.

Punkt 14 – Beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om nyemission

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om ökning av bolagets aktiekapital med högst 10 procent av aktiekapitalet det vill säga 2 120 000 aktier eller 2 650 000 kronor.

Förslaget innebär att styrelsen bemyndigas att besluta om nyemission med bestämmelse om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6 p aktiebolagslagen och om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsen ska äga rätt att fastställa övriga villkor för emissionen, inklusive emissionskurs, som dock ska baseras på marknadsmässiga villkor. Syftet med bemyndigandet är att bolaget ska kunna emittera aktier för att säkerställa köpeskillingslikviden i samband med förvärv av andra företag, delar av företag eller andra tillgångar som styrelsen bedömer vara av värde för bolagets verksamhet. Fullt utnyttjande av bemyndigandet motsvarar en utspädning om knappt tio procent av aktiekapitalet och rösterna.

För beslut enligt styrelsens förslag erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

Övrigt

Följande handlingar kommer från och med 31 mars 2018 att finnas tillgängliga på bolagets huvudkontor i Dalstorp och på bolagets hemsida, www.svedbergs.se

 •  Årsredovisning inklusive koncernredovisning och revisionsberättelse.
 •  Styrelsens yttrande avseende förslag till utdelning.
 •  Revisorernas yttrande över ersättning till ledande befattningshavare.
 •  Styrelsens fullständiga förslag rörande punkt 13, principer för ersättning till ledande befattningshavare.
 •  Fullmaktsformulär.

Kopior av ovanstående handlingar kommer att sändas till de aktieägare som så begär.

Aktieägare har rätt till vissa upplysningar på årsstämman: Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolagets ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Totalt antal aktier uppgår till 21 200 000 B-aktier. Samtliga aktier har lika rätt till andel i bolagets tillgångar och resultat.

Dalstorp i mars 2018

Styrelsen

Informationen i denna kallelse är sådan som Svedbergs skall offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 23 mars 2018, kl. 14.00

Information beträffande kallelse lämnas av VD Sofia Axelsson på 0321-53 30 00.