Kallelse till extra bolagsstämma för Svedbergs i Dalstorp AB (publ)

Aktieägarna i Svedbergs i Dalstorp AB (publ) organisationsnummer 556052–4984, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 27 december 2021.

Styrelsen har beslutat att bolagsstämman ska genomföras genom ett s.k. poströstningsförfarande med stöd av de tillfälliga lagregler som gäller under 2021. Detta innebär att bolagsstämman kommer att genomföras utan fysisk närvaro. Istället kan aktieägare delta i bolagsstämman genom att rösta och ställa frågor i den ordning som föreskrivs nedan.

Rätt till deltagande i bolagsstämman

Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman ska:
 

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget avseende förhållandena torsdagen den 16 december 2021,
  • dels senast torsdagen den 23 december 2021, anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken ”Poströstning” nedan så att poströsten är bolaget tillhanda senast den dagen.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, förutom att anmäla sig till bolagsstämman genom att avge sin poströst, genom förvaltarens omsorg inregistrera aktierna i eget namn i så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per torsdagen den 16 december 2021 för att få utöva sin rösträtt vid den extra bolagsstämman. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast måndagen den 20 december 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Aktieägare som poströstar genom ombud ska utfärda en skriftlig och daterad fullmakt för ombudet undertecknad av aktieägaren. Fullmakten ska i god tid före bolagsstämman insändas till bolaget under ovanstående adress tillsammans med poströstningsformuläret. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller annan behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmaktsformulär tillhandhålls på begäran och finns även tillgängligt på bolagets hemsida, www.svedbergsgroup.se.

Poströstning

Styrelsen har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt endast genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till bolagsstämman och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svedbergsgroup.se och skickas till aktieägare som så begär. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till Svedbergs i Dalstorp AB, Verkstadsvägen 1, 514 63 Dalstorp eller med e-post till arsstamma@svedbergs.se.

Ifyllt formulär ska vara bolaget tillhanda senast torsdagen den 23 december 2021.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

Aktieägarnas rätt till upplysningar

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget senast tio dagar före bolagsstämman, d.v.s. senast fredagen den 17 december 2021, till ovanstående adress eller e-post. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på bolagets hemsida, www.svedbergsgroup.se, och på bolagets huvudkontor, Verkstadsvägen 1, 514 63 Dalstorp, senast onsdagen den 22 december 2021. Upplysningarna skickas även inom samma tid till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin postadress eller e-postadress.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman

2. Val av justerare

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Förslag till beslut

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår Anders Wassberg, eller vid förhinder för honom, den styrelsen istället anvisar, till ordförande vid bolagsstämman.

Punkt 2 – Val av justerare

Styrelsen föreslår Magnus Hegdahl (Ballingslöv International AB) och Bengt Belfrage (Nordea Fonder AB), eller vid förhinder för någon eller båda av dem, den eller dem styrelsen istället anvisar, till justerare. Justerarnas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden samt att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 3 – Upprättande och godkännande av röstlängden

Röstlängden som föreslås godkännas är baserad på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad av justerarna.

Punkt 4 – Godkännande av dagordning

Den i kallelsen intagna dagordningen föreslås godkännas som dagordning för bolagsstämman.

Punkt 5 – Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Bolagsstämman föreslås anses ha blivit behörigen sammankallad, vid tillstyrkan av bolagsstämmans ordförande, baserat på aktiebolagslagens och bolagsordningens bestämmelser om kallelse till extra bolagsstämma.

Punkt 6 – Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden fram till bolagets årsstämma 2022, fatta beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Det totala antalet aktier som kan komma att emitteras ska uppgå till det antal aktier som motsvarar en emissionslikvid om cirka 500 000 000 kronor och ska rymmas inom aktiekapitalets gränser. Syftet med bemyndigandet är att säkerställa optimal kapitalstruktur för bolagets förvärv av Roper Rhodes Ltd. Övriga emissionsvillkor ska bestämmas av styrelsen.

Övrigt

Styrelsens fullständiga förslag framgår ovan.

Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår totalt antal aktier (B-aktier) och röster i bolaget till
21 200 000, varav innehav av egna aktier uppgår till 14 361 B-aktier, vilka inte berättigar till rösträtt så länge bolaget innehar aktierna.

För information om hur dina personuppgifter behandlas se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

————————————

Dalstorp i december 2021

Styrelsen för Svedbergs i Dalstorp AB (publ)