Beslut vid extra bolagsstämma i Svedbergs i Dalstorp AB (publ)

Extra bolagsstämma i Svedbergs i Dalstorp AB (publ) hölls idag den 27 december 2021. Bolagsstämman genomfördes enbart genom poströstning, utan möjlighet till fysiskt deltagande, med stöd av tillfälliga lagregler.

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till bolagets årsstämma 2022, fatta beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare, som motsvarar en emissionslikvid om cirka 500 000 000 kronor. Syftet med bemyndigandet och emissionen är att säkerställa optimal kapitalstruktur för bolagets förvärv av Roper Rhodes Ltd som genomfördes den 1 december 2021. Övriga emissionsvillkor ska bestämmas av styrelsen. Som tidigare meddelats avses emissionen genomföras under första kvartalet 2022 och närmare tidplan och villkor för emissionen avses offentliggöras efter bokslutskommunikén som offentliggörs den 4 februari 2022.