Q4 Bokslutskommuniké januari – december 2011

Koncernen

januari – december            

– Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4)

– Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0)

– Resultat efter skatt 50,0 Mkr (45,2)

– Resultat per aktie 2,36 kr (2,13)

oktober – december

 – Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1)

 – Resultat före skatt 13,9 Mkr (15,4)

 – Resultat efter skatt 9,8 Mkr (10,6)

– Resultat per aktie 0,46 kr (0,50)

Styrelsen föreslår en utdelning om 2,00 kr/aktie (2,50)

Nettoomsättning och resultat

För att stärka affären och bättre möta kundernas efterfrågan har vi under 2011 tecknat ett antal

strategiska kundavtal, ökat vår marknads och försäljningskapacitet samt förbättrat bolagets

produktutvecklings- och kvalitetsarbete.

Nettoomsättningen för 2011 uppgick till 436,7 Mkr (435,4). Resultatet före skatt blev 68,1 Mkr (62,0).

I resultatet ingår en reavinst på 3,7 Mkr för fastighetsförsäljningen i Finland. Vinstmarginalen för året var 15,6 % (14,2).

Under 2011 ökade omsättningen i Norge med 22 % och i Finland med 7 %.

Marknaderna utanför Sverige utgjorde 26 % av koncernens totala volymer mot 24 % för 2010.

Nettoomsättningen för det fjärde kvartalet uppgick till 112,2 Mkr (114,1). Resultatet före skatt blev

13,9 Mkr (15,4). Resultat har belastats med helårskostnader för rörlig lön och avsättning till

vinstandelssystem på 1,5 Mkr samt negativ valutapåverkan på 1,2 Mkr. På den svenska marknaden

minskade försäljningen under kvartalet med 3,8 %. Projektmarknaden fortsätter att öka sin volym, medan försäljningen till fackhandeln var lägre jämfört med samma period 2010.