Rättelse Inbjudan till presentation av Bokslutskommuniké för Svedbergs Group 2021 Correction Invitation to presentation of Svedbergs Group 4th quarter and full year earnings report 2021

Rättelse gällande pressmeddelande avseende presentation av delårsrapport Svedbergs i Dalstorp AB (publ) som offentliggjordes fredag den 28 januari 2022 kl. 11.00.

I pressmeddelandet meddelades felaktigt att ” Svedbergs i Dalstorp kommer att offentliggöra sin bokslutskommuniké för januari – december 2021 den 4 februari 2022 klockan 11:00”. Korrekt tid är klockan 08.30.  Tiden är korrigerad nedan.

Ett korrigerat pressmeddelande återfinns på svedbergsgroup.se. (https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.svedbergsgroup.se%2F&data=04%7C01%7Chelene.johansson%40svedbergs.se%7C8e10de3d6289455be8a608d9e4868606%7C85b2a7e0a07b4f4b8cbc65774da48eac%7C0%7C0%7C637792089728962134%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=b9%2B%2F%2Ft9iS%2FYDjRnRPAcFM2geAaR7qNwyMY5G6vM%2FvDc%3D&reserved=0)  samt bifogas här

Correction regarding announcement presentation 4th quarter and full year earnings report  published friday den 28 january 2022 at 11.00.

In the release there was an error in the sentence ” Svedbergs i Dalstorp will publish their 4th quarter and full year earnings report for January to December 2021 the 4th of February 2022 at 11.00 CET”. Correct time is 08.30 CET. The time is corrected here below.

A corrected pressrelease is published on  svedbergsgroup.se. (https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.svedbergsgroup.se%2F&data=04%7C01%7Chelene.johansson%40svedbergs.se%7C8e10de3d6289455be8a608d9e4868606%7C85b2a7e0a07b4f4b8cbc65774da48eac%7C0%7C0%7C637792089728962134%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=b9%2B%2F%2Ft9iS%2FYDjRnRPAcFM2geAaR7qNwyMY5G6vM%2FvDc%3D&reserved=0) and also attached here.

Svedbergs i Dalstorp kommer att offentliggöra sin bokslutskommuniké för januari – december 2021 den 4 februari 2022 klockan 08:30.

Svedbergs i Dalstorp will publish their 4th quarter and full year earnings report for January to December 2021 the 4th of February 2022 at 08.30 CET.

Telefonkonferens klockan 11.00/ Telephone Conference at 11.00 CET

En telefonkonferens för investerare, analytiker och media kommer att hållas samma dag kl. 11:00, Rapporten kommer att presenteras utav VD och koncernchef Per-Arne Andersson och CFO Mats Lundmark. Presentationen kommer att ske på engelska.

A telephone conference for investors, analysts and media will be held the same day at 11.00 CET. The report will be presented by CEO Per-Arne Andersson and CFO Mats Lundmark. The presentation will be held in English.

Telefonnummer/Phone numbers:
SE: +46 8 566 426 95

UK: +44 3 333 009 263

US: +1 631 913 142 2

Deltagarkod/Participation code/PIN-kod/Code: 73294738#

Presentationsmaterialet kommer att publiceras på  www.svedbergsgroup.se innan telefonkonferensen.

The presentation will be available on www.svedbergsgroup.se before the conference starts.

Det finns också möjlighet att lyssna direkt på telefonkonferensen via länk på www.svedbergsgroup.se eller genom att klicka på: webbsändning

It is also possible to participate in the conference directly by link at  www.svedbergsgroup.se or by click on the following link: webcast

För mer information, vänligen kontakta/For more information please contact:
Mats Lundmark CFO: +46 (0)70 677 05 83, ir@svedbergs.se