Bokslutskommuniké januari-december 2012

Koncernen

oktober-december

– Nettoomsättning 103,0 Mkr (112,2)

– Resultat före skatt 4,0 Mkr (13,9)

– Resultat efter skatt 5,6 Mkr (9,8)

– Resultat per aktie 0,27 kr (0,46)

januari-december

Nettoomsättning 400,8 Mkr (436,7)

– Resultat före skatt 26,8 Mkr (68,1)

 – Resultat efter skatt 22,7 Mkr (50,0)

– Resultat per aktie 1,07 kr (2,36)

– Styrelsen föreslår en utdelning om 0,50 kr/per aktie (2,00)

Nettoomsättning och resultat (12 månader)

Nettoomsättningen för 2012 uppgick till 400,8 Mkr (436,7), resultatet före skatt uppgick till 26,8 Mkr

(68,1). Minskad omsättning och förskjutning av produkt- och kundmix är orsaken till årets resultatförsämring.

Valutapåverkan för året uppgår till -1,6 Mkr (0,6). Förändringen av bolagsskatten från 26,3

procent till 22,0 minskar årets skattekostnad med 1,8 Mkr. Engångkostnader för omstruktureringsåtgärder

belastar årets resultat med 1,1 Mkr.