Delårsrapport januari – mars 2006

– Omsättningen för perioden uppgick till 126,3 Mkr (103,0)
– Resultatet före skatt blev 23,6 Mkr (19,0)
– Resultat efter skatt uppgick till 17,0 Mkr (13,8)
– Resultat efter skatt per aktie uppgick till 3,21 kr (2,60)

Omsättning och resultat Omsättningen ökade med 23% till 126,3 Mkr. Svedbergs växte på samtliga delmarknader under första kvartalet. Störst påverkan har försäljningsökningen i Sverige med sina 17,4 Mkr av koncernens totala ökning på 23,3 Mkr. På den Norska marknaden ökade omsättningen med 3,9 Mkr. Resultatet före skatt blev 23,6 Mkr en ökning med 24%. Marknaden för att investera i nya badrum är fortsatt stark och växande. Konceptet "hela badrummet" har framgång både på nybyggnadsprojekt och ROT-marknaden. Finansiell ställning Koncernen har en stark finansiell ställning. Koncernens egna kapital uppgick per 2006-03-31 till 270,6 Mkr ( 252,8). Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 33,4 Mkr (79,8), kortfristiga placeringar 41,1 Mkr (0,0). Soliditeten uppgår till 70,6 % (73,4). Investeringar Koncernens investeringar i perioden uppgick totalt till 8,2 Mkr (14,3). Investeringarna avser i huvudsak produktionsutrustning och satsningar på produktutveckling i Dalstorp. Avskrivningar Periodens avskrivningar belastar resultatet med 3,9 Mkr (2,6). För helåret 2005 var avskrivningarna 12,1 Mkr Moderbolaget Moderbolagets omsättning uppgick till 121,8 Mkr (100,0) varav 13,6 Mkr (12,5) avser fakturering till dotterbolag. Resultatet efter finansiella poster blev 26,5 Mkr (19,7). Likvida medel uppgick till 31,4 Mkr (71,1), kortfristiga placeringar 41,1 Mkr (0,0). Investeringar i moderbolaget uppgick till 7,4 Mkr (3,0).