Kommuniké Årsstämma Svedbergs i Dalstorp AB (publ.)

Årsstämma hölls den 25 april 2017 i Dalstorp och vid stämman var 66 procent av aktiekapitalet och rösterna representerade.

Stämman beslutade att utdela 2,25 kr per aktie med två utbetalningar 1,25 kr i maj och
1,00 kr i december 2017, totalt 47,5 Mkr. Avstämningsdagar för utdelningen beslutades till 27 april och 15 december vilket innebär utbetalning beräknas ske 3 maj och 21 december 2017.

På årsstämman valdes Anders Wassberg till ny styrelseordförande och till ordinarie styrelseledamöter omvaldes, förutom Anders Wassberg, Jan Svensson, Martin Svalstedt och Anders Ilstam. Till nya styrelseledamöter valdes Anette Frumerie  och Ingrid Osmundsen.

Till revisorer valdes Ernst & Young AB.

Stämman beslutade anta styrelsens förslag avseende principer för ersättningar till ledande befattningshavare.

Stämman beslutade vidare att införa ett nytt aktiesparprogram för de anställda.

Stämman beslutade även att ge styrelsen bemyndigande att genomföra riktade nyemissioner i förvärvssyfte, som maximalt uppgår till 10 procent av antalet aktier i bolaget.

Dalstorp den 26 april 2017

Styrelsen

För mer information kontakta VD Fredrik Björkman på telefon 0321 533000.