Kommuniké från Årsstämman

Vid årsstämman i Svedbergs i Dalstorp AB den 23 april 2007 beslutades om utdelning om 2,50 kr per aktie.
Till styrelseledamöter omvaldes Oscar Junzell, Sune Svedberg, Anna Svedberg Walker, Mats Ola Palm och Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist.
Stämman beslutade att anta styrelsens förslag avseende principer för ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.
Stämman fastställde också styrelsens förslag till optionsprogram för ledande befattningshavare samt avsättning av 800 000 kr till personalens vinstandelsstiftelse.