Kommuniké från Årsstämman

Vid årsstämman i Svedbergs i Dalstorp AB den 21 april 2009 beslutades om utdelning om
1,75 kr per aktie.

Till styrelseordförande valdes Fredrik Cappelen och till ledamöter omvaldes Sune Svedberg, Anna Svedberg och Mats-Ola Palm. Till ny ledamot efter Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, som undanbett sig omval, valdes Fabian Hielte.

Stämman valde en valberedning bestående av Oscar Junzell, ordförande, och till ledamöter Erland Johansson, Sune Svedbergs och Åke Petersson.

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag avseende principer för ersättningar och
andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Dalstorp 2009-04-23

Jörgen Ekdahl
VD/Koncernchef